Ana içeriğe atla

Tarihçe

Mimarlık Fakültesi Tarihçesi

Üniversitemiz 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur" ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul olarak kurulmuştur. 1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi 'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2,5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır. Kurum, 1937 yılında 4 yıllık mühendislik bölümlerini kapsayacak şekilde ve yüksekokul statüsünde İstanbul Teknik Okulu (İTO) adı altında yeniden yapılandırılmış, Yıldız Sarayı ve müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır. Fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümlerine ek olarak 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde çıkarılan bir yasa ile Maarif Vekâlet’ine bağlanmıştır. O sırada, amacı Mühendis yetiştirmek olan kurumumuzda, mimarlık eğitimi 1942 yılından önce, Yol-Köprü-Demiryol-Su-Bina konularında eğitim veren inşaat mühendisliğinde sadece genel bilgi olarak yer almaktaydı. 1942-1943 öğretim yılında, inşaat şubesi yeniden yapılandırıldığında Mimarlık Kol 'u da kurulmuştur. Bu örgütlenme yapısı ile 1944-45 öğretim yılında 9 mimar mezun vermiştir. Daha sonra İstanbul Teknik Okulu'nun beşinci bölümü ve ülkenin ikinci mimarlık bölümü olarak Yıldız Sarayı Damatlar Dairesi'nin 1937 yılında tamamlanan restorasyonu ile elde edilen bugün bulunduğu binada eğitimini sürdürmüştür. 1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesinde bir ihtisas bölümü açılarak ülkemizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra iki aşamalı eğitim-öğretime geçilmiş ve başarılı ve seçilmiş öğrencilere bir yıllık mühendislik ve mimarlık ihtisas(master) öğrenimi programları uygulanarak yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1959-60 ders yılında İstanbul Akşam Teknik Okulu açılarak ülkemizde ilk kez gece eğitimine de başlanmıştır.

İstanbul Teknik Okulu 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adı ile üniversiter yapıya kavuşturulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislik ve mimarlıkla ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesine alınmış ve var olan bölümlerle bütünleştirilmiştir. Bu dönemde Mimarlık bölümü bağımsız Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüş, 4 yıllık lisans, 2 yıllık yüksek lisans ve 3 yıllık doktora programları ile uzmanlık ve araştırma alanları çeşitlendirilmiştir.

1982 yılında ülkede üniversiter yapıya sahip Akademi ve Üniversite ikilemini çözmek amacı ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Meslek Yüksek Okulu ve Rektörlüğe bağlı 4 bölüm ilavesi ile Yıldız Üniversitesi adı ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu döneme geçişte Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve 6 anabilim dalı ile yeniden örgütlenmiştir. Kuruluşundan başlayarak mühendislik ve mimarlık eğitim ve öğretimini sürdüren ve cumhuriyet döneminde ülkenin teknolojik gelişimine mezunları ve akademik kadrosu ile önemli roller üstlenerek katkıda bulunan kurumun adı 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

65 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bilimsel, kültürel ve düşünsel boyutta dinamik bir gelişme gösteren, nitelikli akademik kadrosu ve mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri durumuna gelen fakültemizde bugün lisans düzeyinde mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümleri, 11 yüksek lisans (uzmanlık) (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapı fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekan organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) programı ile 77 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yard. Doç.), 1 öğretim görevlisi, 61 araştırma görevlisi, 1300 ü aşkın lisans, 300 ü aşkın yüksek lisans, 120 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunu bulunmaktadır. Fakültemiz, AB. ve GATS süreçleri kapsamında Avrupa mimarlık eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında toplam kaliteyi iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Mimarlık Fakültesi Binası Tarihçesi*

Günümüzde Mimarlık Fakültesi Binası olarak kullanılan yapı kesin olmamakla birlikte II.Abdülhamid döneminde, 1880'lerde yapılmış olmalıdır. Yapının o dönemdeki işlevi konusunda birden fazla kaynaktan desteklenen bilgi ve belge yoktur. Padişah kızları ile evlenen aileleriyle oturduğu “Damatlar Dairesi” olarak da belirtilen yapının, 1877-1909 tarihleri arasında işlev değişikliklerine uğramış olması ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 1886-1900 tarihleri arasında yapılmış ve Yıldız Sarayı'ndaki Havagazı şebekesi ve lambalarını gösteren bir planda bu yapının işlenmiş dört bölümden oluştuğu ve bunlardan bir bölümün plan şemasının işlenmiş olduğu diğer bölümlerin dış duvarlarının olup, iç kısmının boş olduğu görülmektedir. Ayrıca 1937 tarihine ait bir vaziyet planında bu yapının doğu cephesinde 4 ayrı girişin bulunduğu görülmektedir. (PLAN)

1937'de Teknik Okul'un Yıldız'a taşınması ile bu yapıda da onarıma gidilmiştir. Prof. Emin ONAT'ın hazırlamış olduğu proje doğrultusunda, 1939 yılında yapının dış duvarları ve konturu korunmuş iç kısmındaki dört ayrı bölüm kaldırılmış, bir orta koridora açılan derslikler ve atölyelerden oluşan bir şema uygulamaya konulmuştur. Muhtemelen kagir duvarlar üzerine oturan ahşap veya putrelli volta döşemelerin oluşturduğu orijinal taşıyıcı sistem, dış duvarlar korunarak betonarme döşemeli bir sisteme dönüştürülmüştür. Yapının eski fotoğraflarında görünen, dış cephe süsleme elemanları, silmeleri, kat kornişleri, pencere söve ve alınlıkları tümüyle kaldırılmıştır. Merdiven evleri, giriş ve arka cepheler, yukarıdan aşağıya camekan yapılmış, dış cephenin kagir kısımları da dönemin mimari anlayışına uygun olarak tarak sıva yapılarak tamamlanmıştır.

* Bina ile ilgili araştırma ve buna bağlı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri çizimleri Mimarlık Bölümü Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı Öğretim Elemanı Prof. Dr. M. Cengiz CAN koordinatörlüğünde devam etmektedir.

Mimarlık Fakültesi Tarihinde Dönüm Noktaları

 • 1942-1943 yılında İstanbul Teknik Okulu’nda (İTO) İnşaat Şubesi yeniden yapılandırılır, “Mimarlık Kolu” kurulur ve dört yıllık mimarlık lisans eğitimi başlar.
 • 1944-1945 yılında inşaat şubesinden bağımsız olarak “Mimarlık Şubesi” kurulur.
 • 1959-1960 yılında İstanbul Teknik Okulu Bünyesinde “Yüksek Mimar” unvanının verildiği bir yıllık ihtisas (Yüksek Lisans) programı açılır. Aynı yıl İstanbul Akşam Teknik Okulu açılarak Türkiye’de ilk kez gece eğitimine başlanır.
 • 1969’da İstanbul Teknik Okulu 1184 Sayılı Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademileri Yasası ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adını alır.
 • 1976’da 1472 Sayılı Yasa ile Kadıköy Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu, Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu ve Vatan Mühendislik Yüksekokulu kapatılır. Mühendislik ve mimarlıkla ilgili olan bölümler İDMMA bünyesinde ilgili bölümlerle bütünleştirilir. Bu dönemde Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesine dönüşür.
 • 1982’de İDMMA Yıldız Üniversitesi (YÜ) adını alır.
 • 1992’de Yıldız Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi adını alır.

 

Fakültemiz Önceki Yöneticileri

İstanbul Teknik Okulu (İto)

 • Ord. Prof. Emin ONAT
  İstanbul Teknik Okulu
  Mimarlık Şubesi Kurucu Başkanı
  1942-1944
 • Prof. Orhan SAFA
  İstanbul Teknik Okulu
  Mimarlık Şubesi Başkanı
  1944-1946
 • Prof. Emin Necip UZMAN
  İstanbul Teknik Okulu
  Mimarlık Şubesi Başkanı
  1946-1949, 1968-1969
 • Prof. İrfan BAYHAN
  İstanbul Teknik Okulu
  Mimarlık Şubesi Başkanı
  1956-1960
 • Prof. Süha TONER
  İstanbul Teknik Okulu Mimarlık Şubesi Başkanı
  1961-1963, 1965-1968

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık  Akademisi (İDMMA)

 • Prof. Maruf ÖNAL
  1963-1965 İTO Mimarlık Şubesi Başkanı
  1978-1985 İDMMA Mimarlık Fakültesi Dekanı (çeşitli aralıklarla)
 • Prof. Behçet ÜNSAL
  İDMMA Mimarlık Bölümü Başkanı
  1970-1971
 • Prof. Gazanfer ERİM
  İDMMA Mimarlık Bölümü Başkanı
  1971-1977
 • Prof. Orhan ŞİPER
  İDMMA Mimarlık Fakültesi Dekanı
  1979-1983
   

Yıldız Üniversitesi (YÜ)

 • Prof. Refik ŞENVARDAR
  YÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  1985-1988
 • Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  1988-1994

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

 • Prof. Işık AYDEMİR
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  1994-1997
 • Prof. Hakkı ÖNEL
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  1997-2000
 • Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2000-2003
 • Prof. Dr. Emre AYSU
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2004-2007
 • Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2007-2010
 • Prof. Dr.Murat SOYGENİŞ
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2010-2014
 • Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2014-2016
 • Prof. Dr. Cengiz CAN
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2016-2017
 • Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK
  YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
  2017-

 

Kuruluşundan Günümüze Mimarlık Fakültesi Öğretim Kadrosu

Ord. Prof. Emin ONAT

1937 – 1944

Prof. Orhan SAFA

10.11.1937 – 12.08.1938

Prof. Ziyaettin BABAN

16.11.1939 – 01.07.1981

Prof. Orhan ARDA

22.07.1944 – 06.08.1946

Asist. Haluk BAYSAL

07.12.1944 – 18.10.1948

Öğr. Gör. Zihni ARISOY

22.10.1945 – 02.12.1967

Prof. Behçet ÜNSAL

31.10.1945 – 13.07.1982

Prof. Kemal Ahmet ARU

09.05.1946 – 30.06.1946

Öğr. Gör. Ziya KESEROĞLU

12.07.1946 – 30.04.1971

Prof. Emin Necip UZMAN

27.08.1946 – 10.07.1978

Asist. Reşat Kırımlı KARAKAŞ

28.04.1947 – 06.12.1948

Prof. Selahattin ÇAKAL

18.10.1947 – 30.03.1978

Prof. Kemal ÖZTUNÇ

16.01.1953 – 05.12.1978

Abdülvahit ERHAN

24.11.1954 – 01.10.1955

Prof. Gazanfer ERİM

25.05.1955 – 01.07.1985

Prof. İrfan BAYHAN

31.09.1955 – 13.09.1989

Prof. Ergun TANERİ

21.11.1955 – 31.03.1986

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ

17.12.1957 – 16.10.1965

Prof. Dr. Kemal BOZDAĞ

29.11.1958 – 28.01.1993

Prof. Turgut PAYLI

26.02.1959 – 15.05.1986

Prof. Faruk Özdemir SIRMALI

15.05.1959 – 19.10.1987

Prof. Talat Mehmet Süha TONER

31.08.1959 – 20.08.1992

Prof. Rıfkı ARSLAN

15.10.1959 – 17.02.1998

Arman GÜRMAN

21.10.1959 – 31.12.1961

Asist. M. Turhan ULUĞ

21.10.1959 – 10.05.1962

Prof.Turgut ÖVÜNÇ

21.10.1959 – 06.1993

Asist. Kenan TARGIT

29.02.1960 – 02.11.1965

Öğr. Gör. Behçet NECATİGİL

17.10.1960 – 24.09.1971

Doç. Dr. Oğuz ATAY

04.11.1960 – 13.12.1977

Asist. Nefise TÜRKER

1961 – 11.1963

Prof. Dr. Reha GÜNAY

22.09.1961 – 01.07.2004

Doç. Dr. Alaettin YENER

23.03.1962 – 29.04.1976

Doç. Dr. Bülent SAKABAŞI

31.01.1962 – 31.10.1986

Öğr. Gör. Mustafa POLATOĞLU

23.03.1962 – 29.04.1976

Öğr. Gör. Tuğrul TÜRKOĞLU

15.10.1962 – 07.11.1975

Prof. Orhan ŞİPER

10.01.1963 – 20.06.1983

Öğr. Gör. Günay ÇİLİNGİROĞLU

08.06.1963 – 30.01.1967

Öğr. Gör. Atilla SARGUN

25.11.1963 – 26.11.1971

Öğr. Gör. Sadi Faik İZER

25.05.1964 – 01..11.1964

Asist. Cevat EKŞİ

25.05.1964 – 01.11.1964

Asist.Yalçın KİPER

26.05.1964 – 01.06.1971

Öğr. Gör. Yaşar MARULYALI

30.06.1964 – 24.02.1971

Prof. Şazi SİREL

1965 – 15.03.1992

Prof. İsmet AĞARYILMAZ

1965 – 22.09.2007

Asist. Erdoğan EMRE

27.01.1966 – 01.10.1968

Asist. Necla CEDETAŞ

24.03.1966 – 01.12.1972

Prof. Alpay AŞKUN

29.04.1966 – 25.03.1988

Prof. Refik ŞENVARDAR

29.09.1966 – 01.07.1989

Asist. Cavit ERKMEN

08.12.1966 – 01.05.1969

Doç. Ertuğrul HÜRBAŞ

16.03.1967 – 01.12.1980

Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN

1967 – 02.08.2010

Prof. Dr. Nafiz ÇAMLIBEL

1968 – 30.10.2000

Asist. Hasan KURUYAZICI

05.09.1968 – 01.11.1969

Prof. Dr. Mehmet TUNBİŞ

1969 – 2006

Asist. Ahmet Ünal ŞİMŞEK

15.02.1969 – 09.11.1973

Asist. N. Tansu TOLON

26.02.1969 – 06.11.1975

Prof. Mahmut  BİLEN

06.10.1969 – 05.10.1977

Prof. Dr. Bülent ULUENGİN

15.10.1969 – 10.03.1982

Prof. Harun ÖZER

20.11.1969. – 20.07.1998

Prof. Dr. Orhan GÖÇER

30.11.1969 – 20.11.1992

Prof. Dr.Semra ATABAY

27.12.1969 – 30.08.2004

Prof. Güner YAVUZ

1970 – 2007

Prof. Özden SÜSLÜ

1970 – 01.06.1998

Asist. Yüce BÜYÜKATAMAN

30.01.1970 – 01.07.1971

Prof. Dr. Emre AYSU

30.03.1970 – 16.11.2009

Asist. Atiye Aygen BİLGE ARDIÇ

31.03.1970 – 11.12.1974

Prof.Hüseyin KAPTAN

21.05.1970 – 16.08.2006

Prof. H. Demir DİVANLIOĞLU

31.08.1970 – 17.04.2005

Prof. Işık AYDEMİR

08.1970 – 18.01.2008

Asist. İbrahim BAYTEKİN

29.09.1970 – 01.07.1970

Doç. Nejat İNEL

28.11.1970 – 06.02.1985

Prof. Cengiz BAYÜLGEN

29.11.1971 – 18.07.1994

Prof. Ertun HIZIROĞLU

29.11.1971 – 05.04.1999

Prof. Aydın KUNT

29.11.1971 – 16.04.1999

Prof. Erhan A. BALKAN

29.11.1971 – 16.10.2002

Prof. Altan AKI

29.11.1971 – 05.09.2005

Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL

1971 – 12.10.2009

Prof. Ali DÜZGÜN

1971 – 05.07.2010

Prof. Sadi ULKAY

16.06.1972 – 12.10.1993

Prof. M. Rifat ÇELEBİ

23.06.1972 – 18.10.2000

Asist. Kazım İSPAHANİ

01.03.1973 – 01.11.1982

Asist. Fisun TRUPİA

03.01.1974 – 02.08.1976

Öğr. Gör. Lemi MEREY

17.01.1974 – 15.12.1989

Asist. Artürk BALKAS

28.02.1974 – 10.05.1980

Yard. Doç. Dr. Emel YAMANTÜRK

28.05.1974 – 15.09.1994

Yard. Doç. Dr. Bülent ÖZBİL

31.05.1974 – 16.02.2004

Asist. Oğuz ÇIRPANLI

30.06.1974 – 30.06.1975

Uzman Ayşe ELAGÖZ

15.07.1974 – 31.06.1984

Öğr. Gör. Dr. Hayriye KALKAN

01.08.1974 – 03.10.1993

Yard. Doç. Dr. Nihal ULUENGİN

01.12.1975 – 16.10.2003

Prof. Hulusi GÜNGÖR

29.01.1975 – 02.10.1087

Prof. Dr. Fatih PAKDİL

17.03.1975 – 16.01.2004

Doç. Dr. Yalçın ÜNAL

14.07.1975 – 16.10.2001

Öğr. Gör.  Necdet VİDİNLİOĞLU

22.07.1975 – 14.07.1995

Öğr. Gör. M. Radi BİROL

26.08.1975 – 18.04.1992

Yard. Doç. Dr. Aziz KIRAN

25.09.1975 – 02.04.2004

Asist. Bilge IŞIK

04.11.1975 – 10.06.1978

Asist. Esat Ünver ÖZKAN

15.11.1975 – 28.05.1982

Asist. Mazhar BERKE

15.11.1975 – 01.03.1983

Öğr. Gör. Dr. Güngör KÜÇÜKOĞLU

15.11.1975 – 30.04.1987

Öğr. Gör. Sümer TÜRKER

25.11.1975 – 05.05.2005

Öğr. Gör. Dr. Kutlu ALEMDAR

06.011976 – 02.10.200

Uz. İhsan SANRI

01.06.1976 – 15.10.1978

Asist. Adnan KAZMAOĞLU

03.08.1976 – 01.04.1980

Prof. Dr. Emine Görün ARUN

1976 – 2015

Yard. Doç. Dr. Günsel ALVER

01.11.1978 – 18.10.2004

Prof. Dr. Neslihan SÖNMEZ

30.11.1978 – 01.09.2005

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

1979 - 14.10.2015

Doç. Dr. Zehra Kaya DİNÇER

01.06.1979 – 06.04.1996

Doç. Dr.Hülya SİREL

14.06.1979 – 15.10.1993

Prof. Dr.İlker BİRDAL

30.11.1979 – 05.04.1996

Yard. Doç. Dr. Akil Bekir GÖNCÜ

1980 – 31.10.1985

Öğr. Gör. Dr. N. Ender ERGÜN

21.01.1980 – 31.03.1985

Asist. Ali Esat GÖKSEL

31.03.1980 – 01.10.1983

Yard. Doç. Dr. Meral AYBERK

01.04.1980 – 18.01.2004

Asist. Dr. Mehmet ALPER

01.04.1980 – 14.03.1988

Doç. Dr. Koray GÖKAN

13.05.1980 – 31.12.1982

Öğr. Gör. Saadettin ÖZDÖNMEZ

31.10.1980 – 01.10.1985

Yard. Doç. Dr. Semra TOKAY

19.12.1980 – 16.05.1999

Asist. Sinan ATASOY

24.12.1980 – 01.10.1986

Asist. Şengül ŞİŞMANOĞLU

30.12.1980 – 02.12.1985

Doç. Dr. Füsun SEZEN

31.12.1980 – 16.11.2000

Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK

1980 – 17.08.2009

Yard. Doç. Dr. Sevinç İPEKAR

01.01.1981 – 16.09.1999

Asist. Fatma EKER GÜNDAY

11.05.1981 – 30.11.1989

Yard. Doç. Dr. Lütfi YAZICIOĞLU

1981 – 24.01.2011

Araş. Gör. Gülten BAYRAKTAR

15.04.1982 – 01.02.1983

Yard. Doç. Dr. Mehmet KARAÖREN

21.04.1982 – 15.10.1998

Araş. Gör. Necip KUMBARACIBAŞI

25.10.1982 – 01.11.1984

Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU

1982 – 29.01.2008

Yard. Doç. Dr. Şen YÜKSEL

01.01.1983 – 16.02.2006

Yard. Doç. Dr. Enis Faik ARCAN

14.03.1983 – 31.10.2004

Prof. Dr. İhsan BİLGİN

22.04.1983 – 14.09.2004

Araş. Gör. Hakan VARLI

14.09.1983 – 01.12.1985

Prof. Dr. Yüksel DİNÇER

31.10.1983 – 18.02.2002

Öğr. Gör. Dr. Hatice KANSU

18.04.1984 – 31.03.2001

Araş. Gör. Tülin TEKNE

05.10.1984 – 15.09.1989

Öğr. Gör. Solmaz TAVŞANOĞLU

05.10.1984 – 01.12.1998

Prof. Dr. Oya PAKDİL

1984 – 18.08.2008

Araş. Gör. Ayşe ÖZTÜRK

11.02.1985 – 28.05.1996

Öğr. Gör. Dr. Arzu KAHRAMAN

13.02.1985 – 02.02.1998

Araş. Gör. Kenan TOKER

07.05.1985 – 15.09.1992

Doç. Dr. Fikret EVCİ

20.09.1985 – 04.08.2000

Araş. Gör. İpek SEN

10.10.1985 – 15.06.1990

Doç. Dr. Nadide SEÇKİN

1985 – 2011

Öğr. Gör. Sedat GÖKSU

1986 – 17.03.2008

Araş. Gör. Müjde SAATÇİ

05.02.1987 – 15.09.1990

Araş. Gör. Özdemir SÖNMEZ

05.02.1987 – 08.02.2001

Araş. Gör. Dr. Şule OĞUZ

15.04.1987 – 16.03.1999

Prof. Dr. Betül ŞENGEZER

1987 – 2015

Prof. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER

1987 – 2016

Prof. Dr. Seda TÖNÜK

1987 – 2017

Araş. Gör. Atakan GÜL

04.04.1988 – 16.01.1995

Araş. Gör. Filiz DALKILIÇ

26.04.1988 – 15.11.1992

Araş. Gör. Ümit KALPAKLI

02.06.1988 – 23.01.1996

Araş. Gör. Bünyamin DERMAN

14.10.1988 – 25.09.1995

Prof. Necati İNCEOĞLU

1988 – 17.07.2004

Araş. Gör. Fatih Bülent YAREN

26.10.1988 – 15.10.1996

Araş. Gör. Hülya DÖŞER

02.10.1989 – 15.11.1991

Araş. Gör. Dikmen UĞUR TAŞÇI

22.12.1989 – 14.10.1995

Doç. Dr. Ayşe ERDEM AKNESİL

1989 – 16.06.2009

Doç. Dr. Feride ÖNAL

1989 – 2017

Araş. Gör. Yılmaz KUYUMCU

05.01.1990 – 14.11.1995

Araş. Gör. Dr. Murat ŞAHİN

02.11.1990 – 20.09.2000

Doç. Dr. Olcay ÇETİNER ÖZDEMİR

1991 – 2016

Araş. Gör. Dilek AYMAN RODRIGUE

12.03.1992 – 15.10.1999

Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER

1993 – 2017

Araş. Gör. Dr. Ela ÇİL

1994 – 10.03.2008

Araş. Gör. Elif BAYRAM

14.02.1995 – 26.08.1996

Araş. Gör. M. Tuba BOSTANCI

20.02.1995 – 15.05.1999

Araş. Gör. Hülya HATİPOĞLU

25.04.1995 – 15.05.1999

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ

1995 – 2014

Araş. Gör. Ebru ELMAS BİRİNCİ

15.11.1996 – 08.03.2002

Doç. Dr. S. Müjdem VURAL

1996 - 2014

Araş. Gör. Elif GEÇİOĞLU

15.07.1997 – 27.07.2000

Araş. Gör. Şengül SUR ERTUNÇ

23.07.1997 – 03.09.2001

Araş. Gör. N. Şebnem PEKİN

01.08.1997 – 22.10.1999

Araş. Gör. Mete TONBAKLAR

07.01.1998 – 07.07.2000

Araş. Gör. M. Ali KARAMAHMUTOĞLU

09.03.1998 – 28.03.2001

Prof. Dr. Uğur TANYELİ

1998 – 16.08.2011

Araş. Gör. Emel BAYLAN

08.01.1999 – 15.03.2000

Araş. Gör. Timurhan TİMUR

27.01.1999 – 30.09.2002

Araş. Gör. Süleyman Emre PUSAT

27.01.1999 – 31.03.2010

Araş. Gör. Nefise Seçil MUTLU

08.08.1999 – 15.05.2000

Araş. Gör. Bülent ÇETİN

30.12.1999 – 15.10.2002

Doç. Dr. Bülent TANJU

1999 – 16.08.2011

Araş. Gör. Dr. Esra SAKINÇ

1999 – 15.09.2011

Araş. Gör. Senem ZEYBEKOĞLU

03.03.2000 – 15.10.2008

Araş. Gör. Elif ÇELEBİ

2000 – 03.05.2010

Araş. Gör. Erdal Devrim AYDIN

2001 – 15.10.2007

Araş. Gör. Ayşe ÖZBİL

2001 – 05.05.2010

Araş. Gör. Hakan UZBEK

15.10.2002 – 15.11.2006

Araş. Gör. Ürün BİÇER ÖZKUN

2002 – 04.08.2011

Araş. Gör. Dr. Tayfun GÜRKAŞ

2002 – 16.08.2011

Araş. Gör. Dr. Yekta ÖZGÜVEN KURKUR

2002 – 29.08.2011

Araş. Gör. Dr. Tuğrul YAZAR

2002 – 15.09.2011

Araş. Gör. Özlem ŞENYİĞİT

2003 – 01.06.2010

Araş. Gör. Mehmet İNCEOĞLU

2003 – 14.03.2008

Araş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN

15.01.2003 – 15.02.2011

Araş. Gör. Senem DOYDUK

2004 – 03.09.2010

Araş. Gör. Dr. Levent ŞENTÜRK

2004 – 21.03.2008

Araş. Gör. Ezgi TUNCER

05.07.2004 – 26.08.2010

Araş. Gör. Aysun AYDIN

19.09.2005 – 06.01.2011

Araş. Gör. H. Gökçen AKGÜN

22.05.2006 – 02.06.2011

Doç. Dr. Şebnem YALINAY ÇİNİCİ

2006 – 15.09.2011

Araş. Gör. Serkan PALABIYIK

2007 – 17.10.2011

Araş. Gör. Pınar BİKET

2006 – 2012

Araş. Gör. Emine KÖSEOĞLU

2006 – 2012