Ana içeriğe atla

Araştırma Merkezleri

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde turizm alanları yönetimi konusunda eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, yeni teknolojilerin ülkenin turizm politikalarına etkileri, finansman, işletme, tanıtım ve pazarlama, uluslararası ilişkilere yönelik stratejileri belirlemek ve turizm alanında tek yapı ölçeğinden ülkenin bölgesel planlamasını kapsayan makro ölçekteki planlamaya kadar değişen ölçeklerde tasarım, planlama, altyapı, yatırım, çevre kararlarıyla ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, mimari, teknik ve sanatsal konularda çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmektir. 

YTÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi

Merkezin Kuruluş amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekanlara değin her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama; bu ölçeklerle ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda araştırma, uygulama ve eğitim yapmaktır. 

YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi (Icus)

Ulusal ve ortak kültürel özellikler gösteren ve Türkçe konuşan ülkeler de dahil uluslararası alanda üniversitelerle ve kent ile ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak ve iş birliğini geliştirmek,

Mimarlık, şehircilik, mühendislik ve kentle ilgili diğer uygulamalı ve toplumsal bilim alanlarında gerçek projeler üzerinde eğitim programlarının gelişmesi için çalışmaları başlatmak,

Araştırma programları aracılığı ile bilgi birikimini ve deneyimini arttırmak ve ilgili kurumlara yaymak,

Üniversitemizdeki, yerli ve yabancı diğer akademik kurumlardaki mevcut bilgi ve deneyimlerin yardımı ile ülkemizin bilimsel altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak,

Farklı disiplinlerin kentle ilgili çalışma alanları etrafında toplanması ile ulusal ve uluslararası iş birliğine yönelik kamusal hizmet üretmektir. 

YTÜ Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; üniversite bünyesinde tarihi mirasın korunmasına yönelik eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve koruma uygulamalarına yönelik stratejileri belirlemektir. Bilim dalları arasında teknik bilginin paylaşılmasına olanak veren araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler düzenleyerek tarihi mirası koruma bilincini yaygınlaştırmak ve üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amacı, değişik kültür hazinelerini bu günlere taşıyan ve eşsiz güzelliğiyle her zaman ilgi çeken Tarihi Yarımadanın, geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikimine katkı sağlayarak bu mirasını gelecek nesillere ulaştırmaktır. Merkezin bu genel amacından yola çıkıldığında; Dünya mirası alanlarını koruyacak bir çerçevenin çizilmesi, Tarihi Yarımadanın mimarisinin arkeolojisinin, peyzajının, doğal varlıklarının ve kentsel dokusunun korunması ve güçlendirilmesi, Alanın üstün evrensel değerinin muhafaza edilmesi ve bunun toplum tarafından anlaşılmasının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması, Alanın bir eğitim kaynağı olarak kullanılmasının özendirilmesi, Alanın kendi kültürel, sosyal ve ekonomik canlılığını kaybetmeden korunması ve desteklenmesi, İstanbul Tarihi Yarımada yönetim planının hazırlanması özel amaçlar olarak belirlenmiştir.

Tarihi Yarımadanın ilkeleri; kültürel varlıkların; doğal çevre, yapılı çevre, insan ve insanın ürettiği sosyal ekonomik kültürel çevre ile bütünsel bir olgu olduğunun kabulü, mimari mirası korumak, doğal miras ve kıyı yaşamını korumak, kültürel mirası korumak (sosyal,ekonomik,sanatsal, tarihi, dil…), miras kent ile insanlar arasındaki sürdürülebilir dengeyi başarmak, disiplinler arası, kurum ve kuruluşlar arası ilişkiyi kurup geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşumu veri toplamadan uygulama yapmaya kadar bir üretim sürecini kapsamaktadır. Kurulması planlanan merkezin hedeflerine ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen araçları bir eylem planı dâhilinde harekete geçirmek ve uygulamaya koymak merkezin öncelikleri arasında yer almaktadır.

  • Arşiv, veri tabanı, network oluşturmak 
  • Mekânsal Analiz ve İzleme laboratuarı (GIS) kurmak
  • Tarihi Yarımada Müzesi kurmak
  • Eğitim Programlarını oluşturmak
  • Araştırma ve Proje Ofisi kurmak
  • Seminer/Kongre/Konferans/Fuar organizasyonları düzenlemek
  • Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, resmî kurumlar, özel şirketler, araştırma merkezleri, enstitüler vb. kurumlarla işbirlikleri geliştirmek
  • Disiplinler arası anlayışı geliştirmek
  • Fiziksel, sosyal, doğal, ekonomik, kültürel, sanatsal, teknolojik ve mühendislik alanlarında eşgüdüm ilişkileri yapılandırmak
  • Konusuyla ilgili her çeşit basın ve yayın hizmetlerini yürütmek